• உங்களது மேலதிக கணனிக் பயிற்சி (Computer Training) கேள்விகளுக்கு இங்கு விடை காணுங்கள்.


 • உங்களது மேலதிக கணிதப் பயிற்சி (MATH Tuition) கேள்விகளுக்கு இங்கு விடை காணுங்கள்.  • Remember student must register in person. To Confirm their Registration for any Course!

  • To difficult for you to choose, which course you have to start in the Computer field?

  • Feel free to come and write the NallPro’s Assessment test; then decide which one!


  NallPro க்கு வரும் வழி:


  எல்லா மாணவர்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் நேரத்தை பின்பற்ற வேண்டும்!
  General Inquiries ::
  CALL: (905) 456 - 9339

  E-Mail: nall@nallpro.com

  69 Maddybeth Cres
  Mavis & Steeles
  Brampton - Mississauga
  Canada


  E-Mail: nall@nallpro.com
  E-Mail: kumar@nallpro.com  காப்புரிமை © 1999 ஆண்டிலிருந்து - NallPro® All rights reserved.