பொறுமையாக இருங்கள்!⏲   சுய உந்துதல் வேண்டும்!👤   நேர்மையாக இருங்கள்!🏅
∞   உங்கள் ஈடுபாடு இல்லாமல் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியாது. உங்கள் ஈடுபாட்டுடன் நீங்கள் தோல்வியடைய முடியாது!!   ∞


Copyright © Since 1999 - NallPro® All rights reserved.